Search

TÜZÜK

İSTANBUL KADIN VE KADIN KURULUŞLARI DERNEĞİ (İKADDER) TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

ADI VE MERKEZİ
Madde 1- Derneğin Adı:    İSTANBUL KADIN VE KADIN KURULUŞLARI DERNEĞİ (İKADDER)

Derneğin Merkezi:    İstanbul’dadır.

Derneğin Amacı:
Madde 2- Amacı: Kadını/aileyi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren konularda faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşlarla dayanışma içinde olmak.Kadın sivil toplum kuruluşlarının, kadınların ve aile  kurumunun statüsünü yükseltme çalışmalarına destek vermek.Toplumsal barışa ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunmaktır.

Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi:
a)    Amaçları doğrultusunda eğitim çalışmaları ve programlar (konferans, seminer, panel vb.) yapmak, bu etkinlikler çerçevesinde kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
b)    Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak etkinlik düzenlemesini teşvik etmek, rehberlik etmek,
c)    Yeni STK’ların kurulmasını teşvik etmek, rehberlik etmek, Sivil Toplum alanında çalışmalar yapan uzman, akademisyen, gönüllü vb. arasında teşvik amacıyla ödüller vermek,
d)    Burs vermek,
e)    Amaçları doğrultusunda topluma bilgi aktarmak için her türlü basın yayın, radyo, TV,
internet gibi iletişim araçlarından yararlanmak, bunun gerçekleştirilmesi için gazete,
dergi çıkarmak, broşür, bülten basmak, internette siteler açmak, e-mail grupları kurmak, işletmek.
f)    Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla kurullar kurmak, araştırma-inceleme yapmak, proje geliştirmek, ve bunları her türlü yayın araçları ile yayınlamak, ilgili mercilere iletmek.
g)    Derneğin amacını gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışında aynı amaçla kurulmuş kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak. Diğer sivil toplum kuruluşları ile ortak toplantı, seminer ve sempozyumlara katılmak,
h)    Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek ve derneğe gelir sağlamak için şirketler kurmak ve işletmek,bu amaçla kurulmuş şirketlere ortak olmak ve işbirliğinde bulunmak.
i)    Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla toplantı salonları, kitaplıklar, lokaller,
konuk evleri, kulüpler, yurtlar, pansiyonlar açmak, kültür ve sanatın gelişmesi için çalışmalar yapmak.
j)    Derneğin ikametgahı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın almak,satmak,kiralamak.Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koymak,işletmek,her türlü inşaatı yapmak.
k)    Dernek amaç ve konularını geliştirmek için Dernekler Yasası çerçevesinde,diğer dernek ve vakıflara yardım etmek,onlardan ve uluslararası kuruluş fonlarından yardım kabul etmek.
l)    Amaç ve hizmet konularını geliştirmek için yardım toplama kanunu ile ilgili mevzuat
hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplamak, yardım ve bağışlarda bulunmak .Şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul etmek.
m)    Dernek kurmak ve üye olmak, federasyon, platform kurmak ve üye olmak. Gerekli izinleri alarak uluslararası kuruluşlara üye olmak
n)    Yukarıda sıralanan amaç ve görevleri en iyi şekilde yerine getirmek için bakanlıklar, üniversiteler, eğitim kurumları, STK’lar ve diğer ilgili bütün kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak; işbirliğini sürekli ve etkili kılacak mekanizmaların kurulmasına, işletilmesine ve geliştirilmesine çalışmak.
Amaca uygun çalışmalar yapan yurt içi/yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla  iletişim içinde olmak, bilgi akışını sağlamak,

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

Üyelik ve Koşulları:
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir.
Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal (fahri) üyelik unvanı verilebilir Onursal (fahri) üyeler istedikleri takdirde aidat ödeyebilirler. Onursal (fahri) üyelerin oy hakkı yoktur.

Üyeliğin Sona Ermesi:
Madde 4- Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.
Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
Çıkma İle: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelik Hakları:
Madde 5- Çıkarılan üye kendisine bildirilen karar karşı bildirim tarihinden itibaren başlamak üzere otuz gün içinde dernek yönetim kurulu aracılığı ile genel kurula itiraz edebilir. İtiraz, yapılacak ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin tüm hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi veya itirazın genel kurulda ret edilmesi halinde, dernek yönetim kurulu üyenin kaydını siler.
Çıkarılan üyenin genel kurul tutanağında itiraz ve mahkemeye müracat hakkını kullanacağına dair şerhini yazdırmış olmak şartıyla, genel kurul tarihinde başlamak üzere bir ay içerisinde yetkili mahkemeye müracaat edebilir. Ölen üyenin dışında ayrılan yada çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları, ödenmediği taktirde dernek yönetim kurulu yasal yollara başvurabilir.

Üyelerin Yükümlülükleri:
Madde 6- Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:
Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul  toplantılarında belirlenir.
Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Organlar
Dernek Organları:
Madde 7- Derneğin Zorunlu Organları;
Genel kurul,
Yönetim kurulu,
Denetim kuruludur.

Madde 8- Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü:
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçe ulaştığında da şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.
Genel kurul:
1)    Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2)    Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Mart ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü:
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü:
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. ,
Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 9- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1)    Dernek organlarının seçilmesi,
2)    Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3)    Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4)    Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5)    Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
6)    Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
7)    Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8)    Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
9)    Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
10)    Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
11)    Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta  yönetim kuruluna yetki verilmesi,
12)    Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
13)    Derneğin vakıf kurması,
14)    Derneğin fesih edilmesi,
15)    Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,
16)    Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
17)    Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

MADDE 10 Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri:
Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1)    Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
2)    Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3)    Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
4)    Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5)    Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
6)    Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,
7)    Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
8)    Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
9)    Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
10)    Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
11)    Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
12)    Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
13)    Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

Başkanın Görev ve Yetkileri:
Madde 11- Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.
Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.
Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde  mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.
Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri:
Madde 12- Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.
Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu  toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.
Denetim kurulu  üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Temsilcilik
Madde 13 — Dernek, Yönetim Kurulun’un gerek gördüğü yerlerde temsilcilik açar ve yine Yönetim Kurulu kararıyla temsilciliklerin iptalini yazılı olarak kişiye ve bölgenin mülki amirine bildirerek iptal eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derneğin Şubeleri

Madde 14- Derneğin Şubelerinin Kuruluşu:
Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Madde 15- Şubelerin Görev ve Yetkileri:
Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Madde 16- Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler:
Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

Madde 17-Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği:
Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Ocak ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Derneğin Gelirleri
Madde 18- Derneğin Gelir Kaynakları:
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1) Üye aidatı: Üyelerden aylık olarak 1 YTL aidat alınır. Yıllık olarak ta 12 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
2) Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %20’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
3) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
4) Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
5) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
6) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
7) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
8) Diğer gelirler.

Madde 19- Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri:
Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için  “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri  “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul:
Madde 20- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin İç Denetimi:
Madde 21- Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Feshi ve Tasfiye:
Madde 22- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilir.
Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Lokal ve Tesis Açma:
Madde 23- Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

Sandık Kurma:
Madde 24- Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

Defter ve Kayıtlar:
Madde 25- Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu  kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

Madde 26-Hüküm Eksikliği:
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

İsim                                        Görevi
Reyhan Oytun Öğüt        Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşe Uğuz                              II. Başkan
Şengül Yiğit                     Genel Sekreter
Sevil Sürer                            Sayman
Havva Sula                               Üye

Bu tüzük 26 madde ve 1 geçici maddeden oluşmaktadır.